„ТЕКОСИС” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0335-C01 по проект „Внедряване на иновативен продукт „Видео сканираща система””. Договорът е по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта на „ТЕКОСИС” ООД е да се повиши иновационния капацитет и конкурентоспособността на фирмата чрез внедряването на иновативния продукт „Видео сканираща система”.

Обща стойност: 1 353 000,00лв., от които 805 035,00лв. европейско и 142 065,00лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 07.07.2017г. и е с продължителност 18 месеца.


Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за селективно спояване на конвенционални елементи (1 брой)

15.12.2017 - Тръжна документация


Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за повърхностен монтаж на електронни компоненти върху печатни платки (1 брой)

01.02.2018 - Тръжна документация

09.02.2018 - Решение за прекратяване

12.02.2018 - Тръжна документация


Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

- Система за оптична инспекция на печатни платки (1 брой)

- Лазерна система за разкрояване на метални кутии за електроника (1 брой)

22.05.2018 - Тръжна документация


Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC вертикален обработващ център (1 брой)

18.06.2018 - Тръжна документация